Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Bindex BV te Amsterdam. Via deze website beoogt Bindex consumenten in staat te stellen om op eenvoudige wijze informatie over financiŽle producten en/of diensten te verkrijgen. De informatie over financiŽle producten die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbevelING of waardeoordeel en dient niet als zodanIG te worden opgevat.

De inhoud van de door Bindex gepubliceerde en samengestelde pagina's is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat Bindex niet in. Bindex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens Bindex verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Bindex bemiddelt niet in financiŽle producten. De op of via deze website ingediende aanvragen worden zonder verdere tussenkomst van Bindex rechtstreeks en uitsluitend verzonden naar (bemiddelaars van) de aanbieder(s) van de door de bezoeker zelf geselecteerde producten. De afhandelING van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van financiŽle producten, komt geheel voor de verantwoordING van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s). Bindex speelt hierin geen enkele rol.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De activiteiten van Bindex zijn - in de zin van de Wet op het financieel toezicht - niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in financiŽle producten.

Bindex wijst erop dat het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiŽle producten een Wft-vergunnING vereist. FinanciŽle dienstverleners die over een Wft-vergunnING beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit FinanciŽle Markten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of financiŽle dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.

Bindex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie geleverd door Bindex is het eigendom van Bindex of van zijn leveranciers. KopiŽren, herpubliceren of redistributie van de informatie, al dan niet gedaan met behulp van cachING, inframen of soortgelijke middelen, is te allen tijde verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemmING van Bindex.

Button

Over BrokerTarieven.nl

Tarieven van brokers zijn nu eindelijk goed te vergelijken. De verschillen tussen de brokers zijn doorgaans groot. Wij kunnen precies uitrekenen hoeveel de verschillende brokers in uw situatie zouden berekenen, zodat u de voor u goedkoopste broker kunt kiezen.

> Naar BrokerTarieven.nl

Copyright © Bindex B.V. 2010 - 2015 - Google+

Brokertarieven.nl scoort een 9.1 van 10. Dit is het gemiddelde cijfer uit 397 beoordelingen.